مجله نور ماه

مجله نور ماه

آهنگ جدید دکاموند و زانیار خسروی به نام «زدم بیرون از این خونه»

متن آهنگ دکاموند و زانیار خسروی زدم بیرون
زدم ﺑﻴﺮون از اﻳﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﭼﺸﺎم ﺑﺎروﻧﻪ ﺑﺎروﻧﻪ
ﺗﻤﻮم ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺧﺴﺘﻦ از اﻳﻦ ﺷﺒﮕﺮد دﻳﻮوﻧﻪ
زدم ﺑﻴﺮون از اﻳﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﭼﻄﻮر ﻗﻠﺐ ﺗﻮ آروﻣﻪ
ﺑﺒﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻴﻜﺎر ﻛﺮدی
ﺷﺪم ﻗﺮﺻﻰ دﻳﻮوﻧﻪ
ﺑﺒﻴﻦ ﺗﻴﻜﻪ ﻫﺎی ﻗﻠﺒﻤﻮ ﺟﻤع ﻛﻨﺶ از رو زﻣﻴﻦ
ﺗﻪ داﺳﺘﺎﻧﻤﻮن ﺳﻬﻤﻢ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﻤﻴﻦ
ﻳﻪ وﻗﺘﺎﻳﻰ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻫﻨﻮزم ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻢ
اﻟﺎن ﻛﻮﺷﻰ ﭼﻘﺪ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﺮام اﻳﻦ روزا ﻳﻜﻢ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ
ﻧﻠﺮزه دﻟﻢ ﻫﺮﺑﺎر ﺗﻜﺴﺖ ﻣﻴﺎد رو ﮔﻮﺷﻰ
ﮔﺮﻳﻢ ﻧﮕﻴﺮه ﺑﺎ دﻳﺪن ﻋﻜﺴﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺷﻰMusicdel | موزیکدل
ﺗﻮ ﭼﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻰ ازم ﻛﻪ ﻫﻤﻮن ﻧﺸﺪم ﻛﺎش دوﺑﺎره ﺑﻴﺎی ﺗﺎ ﺗﻤﻮم ﻧﺸﺪم
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﻳﺎت ﺑﺪاﺧﻠﺎﻗﻴﺎت ﺧﺴﺘﻪ از ﺗﻮ و ﻓﺎﺻﻠﻤﻮن ﻧﺸﺪم
ﻣﻦ دﻳﮕﻪ ﻣﻴﺮم از اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ دﻟﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻤﻴﺎم ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﻨﺘﻈﺮم ﻧﻴﺴﺖ
زدم ﺑﻴﺮون از اﻳﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﭼﺸﺎم ﺑﺎروﻧﻪ ﺑﺎروﻧﻪ
ﺗﻤﻮم ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺧﺴﺘﻦ از اﻳﻦ ﺷﺒﮕﺮد دﻳﻮوﻧﻪ
زدم ﺑﻴﺮون از اﻳﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﭼﻄﻮر ﻗﻠﺐ ﺗﻮ آروﻣﻪ
ﺑﺒﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻴﻜﺎر ﻛﺮدی
شدم قرصی دیوونه
ﺷﺒﺎ ﻣﺸﺖ ﻣﻴﺰﻧﻢ ﺑﻪ دﻳﻮار دﻟﻢ
ﻣﻴﺨﻮام از ﻳﺎدم ﺑﺮی ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻬﺶ ﻧﻤﻴﺬاره دﻟﻢ
ﺑﺒﻴﻦ ﮔﻔﺘﻰ ﺑﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﺗﻬﺶ وﻟﻰ ﻧﺒﻮدی آدﻣﺶ
ﺗﻮ رﻓﺘﻰ و اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه رﻳﺨﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﭘﺮش
ﻳﻜﻰ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻴﺎد ﻳﻬﻮ ﻛﻤﺶ
ﭼﻘﺪ ﺳﺨﺘﻪ ﻳﻪ وﻗﺘﺎﻳﻰ دﻟﺖ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻪ دﻳﮕﻪ ﻛﻪ ﺑﺒﺨﺸﻪ
ﺧﻮﺑﻴﺸﻮ ﺑﺨﻮای آرزو ﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺷﻪ
وﻟﻰ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪﻣﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮاﻣﻮن ﺳﺨﺘﻪ ﺷﻪ
اﻳﻦ دﻳﮕﻪ ﺗﻬﺸﻪ
۰ ۰

سورفکتانت ها چیست و چه کاربردهایی دارد؟


سورفکتانت چیست: سورفکتانت یا سورفکتانت موادی هستند که سرعت آب را به میزان قابل توجهی کاهش می دهند. سورفکتانت ها می توانند به عنوان شوینده، مرطوب کننده، امولسیفایر، عامل کف کننده و پخش کننده عمل کنند. این محصول شبیه صابون است و در تماس با آب می چسبد.

کاربرد سورفکتانت ها چیست؟

سورفکتانت ها مواد پاک کننده فعالی هستند که سه عملکرد اصلی را انجام می دهند.

الف) نفوذ و خیس شدن پارچه

آب فشار بالایی دارد که از ایجاد امواج بزرگ روی آن (آب-آب، آب-روغن، آب-جامد) جلوگیری می کند. به محض اینکه سورفکتانت پیوند بین مولکول‌های آب را شکست، کشش سطحی آب کاهش می‌یابد و آب نمی‌تواند مختل شود و مولکول‌های سورفکتانت بیشتری در نزدیکی سطح آب قرار می‌گیرند. آب اکنون می تواند نفوذ کند و به مناطقی که قبلاً غیرقابل نفوذ بودند مانند پارچه ها جریان یابد.

ب) شل شدن و رها شدن چرک و ناخالصی ها

معمولا آب و روغن با هم مخلوط نمی شوند. نفت یک ماده غیر قطبی است در حالی که آب قطبی است. با این حال، در حضور مقادیر و غلظت های کافی از مولکول های سورفکتانت، روغن را می توان به طور موثر در آب امولسیون کرد. بنابراین، قسمت قطبی مولکول سورفکتانت توسط آب جذب می شود، در حالی که قسمت غیر قطبی توسط روغن جذب می شود. مولکول های سورفکتانت در اطراف روغن جمع می شوند و وقتی به اندازه کافی بزرگ شوند، یک میسل کروی شکل می دهند. ذرات روغن قرار داده شده در داخل میسل ها به خوبی در آب معلق هستند. این فرآیند تا زمانی تکرار می شود که مولکول های سورفکتانت کافی برای تعامل با باقی مانده های لیپیدی به دست آید.

ج) امولسیون کردن ذرات کثیف و به دام افتادن آنها در محیط شستشو

ساختار سطحی

سورفکتانت‌ها معمولاً دارای گروه‌های آبگریز هستند که به‌عنوان دم و گروه‌های آبدوست به عنوان سر عمل می‌کنند، بنابراین کمی در آب و حلال‌های آلی محلول هستند.

سورفکتانت ها در صابون لباسشویی

به طور کلی، سه نوع اصلی سورفکتانت مورد استفاده در مواد شوینده لباسشویی وجود دارد. سورفکتانت های آنیونی، غیریونی و کاتیونی از انواع آنها هستند.

کاربرد سورفکتانت

سورفکتانت ها کاربردهای صنعتی گسترده ای دارند. مواد شوینده و شوینده، منعقد کننده ها، تولید کرم، تولید جوهر، فوم در شامپوها، دیسپرسنت ها (سپراتورها)، پلیمریزاسیون و غیره.

سورفکتانت های کاتیونی علاوه بر اثر پاک کنندگی، ضد باکتریایی در برابر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی هستند. پوویدون-یدین یا بتادین نمونه هایی از استفاده از این محصولات هستند.

سورفکتانت پیشگامان شیمی در مرطوب کننده هایی مانند کرم های صورت استفاده می شود. با استفاده از آن، تیغ به راحتی موهای زائد را از بین می برد و به کاهش سوزش کمک می کند. همچنین استفاده از آن در روغن موتور خودرو از چسبیدن ذرات به قطعات موتور و بهبود عملکرد جلوگیری می کند.

نکات ایمنی سورفاکتانت

سورفکتانت های آنیونی معمولاً در خاک وجود دارند. استفاده از لجن فاضلاب؛ فرآیندهای آبیاری و بازیابی فاضلاب به غلظت این ماده در خاک کمک می کند.

غلظت بالای این مواد همراه با فلزات خاص می تواند منجر به خطرات زیست محیطی شود. مصرف فعال کننده ساتاج باید استاندارد و کم باشد.

با توجه به میزان سورفکتانت های آزاد شده در محیط، تخریب بیولوژیکی آنها بسیار مهم است. تکنیک های بهبود تخریب آنها شامل تصفیه ازن و تخریب بیولوژیکی است.

۰ ۰

چگونه ملحفه سفید را تمیز کنیم؟


رنگ سفید به راحتی جدا می شود و کثیف می شود. مردم در نظافت ملافه های سفید با مشکل مواجه می شوند. زیرا اگر روش مناسبی را برای تمیز کردن روتختی سفید انتخاب کنید، امکان افزایش لکه وجود دارد. اما نمی توان دکوراسیون سفید اتاق خواب را فراموش کرد.

این مبلمان چوبی سفید و سفید بسیار جذاب است، اما چگونه می توانیم از شر لکه های تشک سفید خلاص شویم؟ تانیل وود تولید کننده باکیفیت ترین محصولات تشک چوبی است و شما می توانید تشک دلخواه خود را مستقیماً از کارخانه خریداری کنید.

حساسیت، در عین حال جذابیت در رنگ سفید

شاید بپرسید چرا با وجود اینکه رنگ سفید به راحتی لکه ها و کثیفی ها را به خود جذب می کند و نشان می دهد، برای تزیین و تزیین اتاق پسرانه یا دخترانه یا انواع دیگر استفاده می شود؟ رنگ سفید واقعا یک رنگ خنثی است و افراد زیادی سعی می کنند از آن در دکوراسیون منزل استفاده کنند. رنگ سفید هرگز چشمان شما را نمی ترساند، اما باید فکر کنید که چنین زیبایی حس قابل توجه خود را دارد. شما باید نکات بسیار کوچکی را رعایت کنید. تا ملحفه های سفید شما کثیف نشوند. به عنوان مثال، شما باید تمام آرایش را از صورت خود پاک کنید. آرایش صورت به سرعت جذب تخت می شود و باعث ایجاد لکه می شود. مثال دیگر برای افرادی است که عاشق قهوه هستند و می خواهند هنگام تماشای فیلم در رختخواب قهوه بنوشند یا غذای مورد علاقه خود را بخورند. اما اگر به طور تصادفی لکه ای روی تخت نشست، تمیز کردن آن انرژی و زمان می برد. این موارد نشان می دهد که اگر استفاده از روتختی سفید بسیار جذاب باشد و اتاق را تزئین کند، از حساسیت بالایی نیز برخوردار است. بنابراین، برای اینکه بتوانید از این رنگ استفاده کنید، باید بدانید که چگونه ملافه سفید را تمیز کنید. مشاوران تانیل چوب تولید کننده ملحفه مستقیم است و به روش تمیز کردن ملافه سفید مسلط است.

تمیز کردن گام به گام تخت های سفید

هوتانیل به از بین بردن سخت ترین لکه ها کمک می کند و به رختخواب سفید شما تمیزی عمیق تری می بخشد. برای حذف گرد و غبار و آلاینده ها از سرویس خواب خود، باید:

در مرحله اول می توانید از جاروبرقی استفاده کنید. برای جلوگیری از آسیب رساندن به بافت بستر، یک برس نرم را به انتهای لوله بچسبانید. با این کار می‌توانید زباله‌های ریز مانند باقی مانده‌های غذا را از روی تخت جمع کنید و با قدرت بیشتری با لکه‌ها مبارزه کنید و لکه‌ها را با غلظت بیشتری تمیز کنید. قبل از انتخاب روش مناسب برای تمیز کردن ملافه سفید، دستورالعمل های موجود در سرویس را مطالعه کنید. نمادهای S، X، W و WS بهترین روش تمیز کردن را نشان می دهند.

در مرحله دوم، شما باید تمام لکه های شناخته شده روی تخت را از بین ببرید. برای این کار می توانید از دستمال مرطوب بچه استفاده کنید. یا یک پارچه تمیز را با مواد شوینده ملایم مرطوب کنید و روی لکه بمالید. حرکات شما باید بسیار متمرکز و ملایم باشد زیرا ممکن است لکه پخش شود و قسمت بیشتری از ملافه را آلوده کند. پارچه های میکروفایبر که بسیار نرم هستند، عموما بهترین نوع برای تمیز کردن تخت هستند. تانیل وود همچنین محلولی از آب و صابون رقیق شده را برای تمیز کردن ملافه سفید توصیه می کند. پس از آن می توانید ملحفه را در ماشین لباسشویی بشویید تا کثیفی های سطحی از بین برود. پس از شستن روکش و روبالشی مواظب باشید قبل از خشک شدن آن ها را روی ملافه چوبی پخش نکنید. رطوبت دشمن چوب است. ابتدا تمام پارچه و ملافه را خشک کنید، سپس دوباره از آن استفاده کنید. توجه داشته باشید که روکش سفید تخت شما در صورت خیس شدن، جذب لکه را افزایش می دهد، بنابراین هرگز روکش شسته شده را با دست های کثیف لمس نکنید.

راه حل موثر برای از بین بردن لکه

در واقع، برای هر نوع لکه، باید بتوانید از راه حل مناسب برای از بین بردن تمام لکه ها استفاده کنید:

لکه را بردارید

در مورد از بین بردن لکه های چربی، بهترین راه حل ترکیبی از آبگرم و صابون است. اگر صابون در دسترس نیست، می توانید از صابون های دیگر استفاده کنید. صابون هایی که برای از بین بردن لکه های چوب استفاده می شوند عبارتند از صابون روغن مورفی یا صابون روغن فولر.

لکه رنگ یا جوهر

می توانید از خمیر دندان برای پاک کردن لکه جوهر یا رنگ استفاده کنید. البته این نوع خمیر دندان باید از جوش شیرین تهیه شود. برای از بین بردن لکه ها، پنبه ای را به خمیر دندان آغشته کنید و سپس چوب را پاک کنید. همچنین، پنبه الکلی برای از بین بردن لکه های مداد و خودکار عالی است.

لکه های غذا و غذا

سرکه سفید به سرعت لکه های غذا، کیک و غذا را پاک می کند. حتی اگر روی تخت خود کپک دیدید، می توانید به راحتی لکه را با سرکه سفید پاک کنید.

ملافه سفید را مانند روز اول تمیز کنید

بیرون آوردن لکه ها از رختخواب و قرار دادن ملحفه های خود مانند روز اول برای بسیاری از افراد یک کار طاقت فرسا است و لازم نیست نگران آن باشید. اگر به مشاوران Tynelwood مراجعه کنید، بهترین و موثرترین مشاوره برای تمیز کردن فرش سفید را به شما خواهند داد. نوع، پارچه و کیفیت چوب در تعیین نحوه نظافت تخت موثر است. همچنین، هر مورد دستورالعمل تمیز کردن خود را دارد که باید رعایت شود. برای مشاوره و راهنمایی بیشتر می توانید با کارشناسان فروش تانیل چوب تماس بگیرید.

۰ ۰

آهنگ جدید راغب به نام «شب»

متن آهنگ شب راغب
من نمیدونم چرا هر چی که از عشقت میگم تموم نمیشه!♫!
هی میخوام بگم چقد خوشگل شدی تو باز دوباره روم نمیشه!♫!
انقدر دیوونتم میترسم زندگی تورو از من بگیره!♫!
عشق تو با من به دنیا اومده یه روزم با من میمیره!♫!
دوس دارم شب که میشه نگاهت کنم تو تو حال خودت من تو حال خودم!♫!
خسته باشی بیای بی هوا سر بذاری رو شونم!♫!
وقتی چشمات پر خواب و آرامشن دوس دارم باز یه بار دیگه عاشق بشم!♫!
دوس دارم تا ابد توی همین خونه با تو بمونم!♫!
رسیدم خونه با تو خستگی کل روزم از تنم رفت!♫!
نشست عطر تو روی شونه هامو عطر تو از پیرهنم رفت!♫!
همیشه مهربون بودی که واسم حس خوبی داره خونه!♫!
همین جشمات منو هر شب تا مرز بی قراری میکشونه!♫!
دوس دارم شب که میشه نگاهت کنم تو تو حال خودت من تو حال خودم!♫!
خسته باشی بیای بی هوا سر بذاری رو شونم!♫!
وقتی چشمات پر خواب و آرامشن دوس دارم باز یه بار دیگه عاشق بشم!♫!
دوس دارم تا ابد توی همین خونه با تو بمونم!♫!Musicdel | موزیکدل
۰ ۰

از کجا می توانم ورق فلزی بخرم؟


امروزه بسیاری از مردم نگران این هستند که ورق فولادی مهفا  را از کجا بخریم؟
 طبق اعلام کلید آهن، فروشگاه کلید آهن یکی از بزرگترین عرضه کنندگان ورق فولادی در ایران است. فولاد ضد زنگ یکی از پرکاربردترین فلزات موجود است. زیرا کار با این نوع فلز آسان است و افراد زیادی از آن برای مصارف مختلف صنعتی استفاده می کنند.

از کجا می توانم صفحات فولادی ضد زنگ بخرم؟

مهمتر از آن، بادوام و مقرون به صرفه است. اکنون با ما همراه باشید تا با خواص و کاربردهای ورق فولادی آشنا شوید. همچنین پس از مطالعه این مطالب آیا برای خرید ورق فولادی مشکلی ندارید؟ شما را ملاقات نخواهد کرد

برای خرید هر نوع فولاد ضد زنگ و مشاهده به روز رسانی قیمت استیل در کیلادهان می توانید به ( kilidahan.com ) مراجعه و خرید آنلاین را انجام دهید نه برای خرید 304 , 316 , 430 اقلام تزیینی یا تزئینی بهتر. سفارش.

ورق فلزی چیست؟

خوب، صفحه فولاد ضد زنگ اصطلاحی است که آلیاژهای مبتنی بر آهن را پوشش می دهد. به عبارت دیگر فلزی است که ترکیبی از دو یا چند عنصر است. همچنین حاوی حداقل 10.5 درصد کروم است. نقش کروم در فولاد ضد زنگ این است که آن را در برابر خوردگی مقاوم می کند.

کروم عنصری است که یک لایه نازک بر روی فولاد ضد زنگ تشکیل می دهد که به عنوان لایه غیرفعال نیز شناخته می شود. این لایه غیرفعال در برابر خوردگی مقاومت می کند و از ایجاد زنگ زدگی جلوگیری می کند.

با این حال، برای اینکه یک استاندارد فولاد ضد زنگ واقعی باشد، آلیاژ باید حاوی 1.2 درصد کربن باشد. علاوه بر این، فولاد ضد زنگ دارای ترکیبی از عناصر دیگر در نسبت های مختلف است. آنها شامل تیتانیوم، سیلیکون، نیکل، نیتروژن، مولیبدن و نیوبیم هستند.

ورق فولادی چه ویژگی هایی دارد؟

از آنجایی که فولاد ضد زنگ حاوی کروم است، خاصیت ضد لک و ضد زنگ به آن می دهد. به طور معمول، تولید کنندگان غلظت کروم در هر محصول را تغییر می دهند. نوع برنامه همه چیز را در مورد محصول نهایی تعیین می کند.

لازم به ذکر است که فولاد ضد زنگ نمی تواند به طور کامل در برابر زنگ زدگی مقاوم باشد. مقاومت دیگر همچنین به سایر مواد شیمیایی مورد استفاده بستگی دارد.

آیا ورق فلز می تواند پوسیده شود؟

اگر فکر می کنید که فولاد ضد زنگ زنگ نمی زند، در اشتباهید. خوشبختانه ترکیب شیمیایی آن احتمال زنگ زدگی را کاهش می دهد. آیا می دانید یکی از انواع خوردگی این فلز زنگ زدگی است؟

فرض کنید از آن در رستوران استفاده می کنید، برخی مواد شیمیایی باعث آسیب می شوند. هنگامی که در معرض مواد خورنده قرار می گیرد، در واقع می تواند زنگ بزند، فرآیندی که به عنوان حفره شناخته می شود. سوراخ های کوچکی روی سطح ظاهر می شود. اگر این کنترل نشود، ظاهر کلی فلز را خراب می کند.

انتخاب فولاد ضد زنگ مناسب برای کاربرد خاص شما بسیار مهم است. علاوه بر این، باید آن را به درستی نگهداری کنید تا احتمال آلودگی از بین برود.

چگونه زنگ زدگی صفحات فولادی را بررسی کنیم؟

فولاد ضد زنگ در واقع تحت شرایط خاصی زنگ می زند. با انجام مراحل زیر می توانید از زنگ زدن فلز جلوگیری کنید:

مالش مکرر سطح فلز برای شکستن مفاصل و همچنین حذف برخی عوامل خارجی که می توانند باعث زنگ زدگی شوند ضروری است.

شما باید از استفاده از فولاد ضد زنگ 201 و 202 در اطراف منطقه ساحلی خودداری کنید. می تواند برای مصارف صنعتی بدون آلودگی هوا مناسب باشد.

اگر در مناطق ساحلی کار می کنید، استفاده از فولاد ضد زنگ 304 بسیار مهم است. این نوع می تواند از هرگونه خوردگی و زنگ زدگی جلوگیری کند.

مزایای ورق استیل ضد زنگ صنعتی نورد گرم

نورد گرم از شمش های بزرگتر و رول های بازیابی بزرگتر استفاده می کند که نه تنها کارایی تولید را افزایش می دهد. با این حال شرایطی را برای افزایش سرعت نورد و دستیابی به فرآیند نورد مداوم و خودکار ایجاد می کند. برخی از مزایای مرتبط با ورق فولادی نورد گرم عبارتند از:

افزایش پلاستیسیته

برنامه های کاربردی متعدد

ارزان تر از نورد سرد

بهره وری بالا

۰ ۰

طلا چیست؟


طلا (Au) یک ماده فلزی با رنگ زرد براق است.

شکل پذیری طلا بافتی است که می توان از یک گرم طلای خالص به ورقی به ابعاد 1 متر در 1 متر تبدیل کرد. طلا می‌تواند به اندازه‌ای نازک باشد که نور را از خود عبور دهد، و حتی می‌توانید طلای خالص را با ناخن شکل دهید. با سایت خبری پارت نیوز همراه باشید.

به دلیل این خاصیت نرم، مقاومت طلا را در کاربردهای مختلف با افزودن برخی فلزات دیگر افزایش می دهند که در نتیجه رنگ طلا تغییر می کند.

طلا  و سکه مقاومت خوبی در برابر هوا و رطوبت دارد و در اسیدها بسیار پایدار است.تنها واکنشهای شیمیایی که طلا را حل می کند به سختی قابل انجام است.

استفاده از طلا

طلا به غیر از جواهرات و مصارف سرمایه، مصارف مختلفی از جمله دندانپزشکی، تولید شیشه های رنگی و صنایع الکترونیک دارد و طلا به دلیل رسانایی الکتریکی بالا در سیم کشی برق استفاده می شود.

رنگ های مختلف طلایی

رنگ طلای خالص زرد است. طلای 18 عیار دارای 25 درصد مس است.

در تولیدات قدیمی طلای روسیه یافت شده است. این رنگ طلایی قرمز است و مردم عادی از آن استفاده نمی کنند.

طلاهای 18 و 14 که منحصراً از آلیاژهای طلا-نقره ساخته می شوند دارای رنگ زرد مایل به سبز هستند و طلای سبز نامیده می شوند.طلای سفید از مخلوط کردن طلا با فلزات سفید مانند نقره، پالادیوم یا نیکل به دست می آید.

البته رنگ روشن طلای سفید رنگ واقعی آن نیست، بلکه پوشش رودیوم (فلزی متعلق به گروه پلاتین) است. 3.3 درصد نیکل، 5.5 درصد روی و 2.2 درصد مس که در نقره نیز دیده می شود. طلا با آهن مخلوط می شود تا طلای آبی و آلومینیوم به طلای بنفش تبدیل شود. طلای آبی شکننده است و پردازش آن دشوار است.

از این رنگ های طلایی بیشتر برای ساخت زیورآلات استفاده می شود و چندان کاربردی نیستند.

درخشندگی و درخشندگی را در نظر بگیرید: آبکاری در واقع فرآیند فرو بردن فلزات در طلای مذاب و ایجاد یک پوشش طلا بر روی فلزات است. در این روش جریان الکتریکی بین فلز و طلا ایجاد می شود و باعث می شود که لایه طلا به فلز بچسبد.

طلا در جواهرات

در صنعت جواهرسازی، طلا جایگاه بسیار ویژه ای دارد، زیرا به دلیل نقطه ذوب بالای آن می توان از آن چیزهای زیبایی مانند گردنبند، انگشتر، انگشتر، بشقاب ساخت. از طلای خالص در صنعت جواهرسازی استفاده نمی شود و میزان طلای مصرفی در هر گرم طلای تولیدی را طلای عیار می نامند.

۰ ۰

پرینتر لیزری چیست و چگونه کار می کند؟


شما می خواهید برای کار و استفاده شخصی خود یک چاپگر  آوافرهنگ بخرید، اما با مدل های مختلف موجود در بازار سردرگم شده اید. شاید نام چاپگر لیزری را در فروشگاه های مختلف شنیده باشید، اما مطمئن نیستید که آیا نیاز شما را برآورده می کند یا خیر. در مقاله چاپگر لیزری چیست شما را با این فناوری، کاربرد، مزایا و معایب آن آشنا می کنیم تا با دانستن این نکات خرید بهترین چاپگر را تجربه کنید.

تاریخچه چاپ لیزری چیست؟

اولین چاپگر لیزری در سال 1975 ساخته شد، نه سال پس از آن که HP اولین چاپگر لیزری خود را معرفی کرد، یک چاپگر سبک، سریع و مقرون به صرفه. این چاپگر با قابلیت چاپ 8 صفحه در دقیقه، تحول بزرگی در تکنولوژی تجهیزات اداری ایجاد کرد.

در طول سال ها، پرینترهای لیزری اچ پی نیز با تکنولوژی تکامل یافته و قابلیت های خود را گسترش داده اند. این پیشرفت همچنین در اولین چاپگر لیزری چند کاره HP که در سال 1998 معرفی شد، مشاهده شد که قادر به کپی، اسکن و فکس همزمان بود. در حال حاضر پرینترهای لیزری HP می توانند تا 70 صفحه رنگی در دقیقه چاپ کنند. شاید همین عامل دلیلی باشد که با وجود رقبای قدرتمندی مانند سامسونگ و کانن، HP همچنان در بازار پرینترهای لیزری پیشتاز باقی می ماند.

مزیت پرینتر لیزری چیست؟

اولین سوالی که هنگام خرید پرینتر HP به ذهن خطور می کند این است که کدام یک بهتر است: چاپگر جوهر افشان یا چاپگر لیزری؟ برای پاسخ به این سوالات و در نهایت انتخاب بین دو مدل: شما باید نحوه استفاده از آن را بدانید. به خصوص اگر از پرینتر لیزری استفاده می کنید.

اگر مجبور هستید روزانه اسناد و کتاب های زیادی را چاپ و باز کنید و کیفیت چاپ سیاه و سفید برای شما مهم است، بهتر است یک چاپگر لیزری انتخاب کنید. این چاپگر برای شرکت هایی که حجم کاری سنگینی دارند و چاپ سریع اسناد برایشان مهم است می تواند بسیار مفید و کاربردی باشد. پرینترهای لیزری برای چاپ اسناد کوچک و بزرگ ایده آل هستند.

توجه داشته باشید که چاپگرهای لیزری دارای سینی کاغذ هستند. بنابراین در زمان مشخص شده می توان صفحات بیشتری را چاپ کرد. آنها می توانند هزاران صفحه در ماه را بدون هیچ مشکلی چاپ کنند. اما اگر به دنبال چاپگری برای عکس های با کیفیت هستید. و می خواهید عکس ها را در یک آلبوم قرار دهید، آنها را قاب کنید، یا در یک گالری قرار دهید. همچنین باید به دنبال چاپگر جوهرافشان باشید. زیرا کیفیت چاپ عکس روی پرینترهای لیزری قابل قبول و متوسط ​​است.

اکثر مدل های چاپگر لیزری دارای وضوح تصویر یا dpi حدود 600 نقطه در اینچ هستند. این سطح وضوح برای چاپ معمولی و روزانه در شرکت ها و مشاغل کوچک کافی است. البته وضوح چاپگرهای لیزری پیشرفته می تواند به 2400 نقطه در اینچ برسد.

یکی از بزرگترین معایب پرینترهای جوهر افشان خشک شدن کارتریج های گران قیمت آنها در صورت عدم استفاده طولانی مدت از دستگاه است. جوهر خشک شده می تواند بر عملکرد دستگاه تأثیر بگذارد و باعث خرابی قطعات شود. اما کارتریج تونر پرینتر لیزری این مشکل را ندارد و در صورت عدم استفاده طولانی مدت از دستگاه با خشک شدن کارتریج مواجه نخواهید شد.

تونر پرینتر لیزری چیست؟

قبل از اینکه بخواهیم در مورد تونر چاپگر لیزری صحبت کنیم، ابتدا باید با کارتریج و کاربرد آن در چاپگر آشنا شویم. کارتریج منبع جوهر چاپگر است به عبارت دیگر موادی که چاپگر برای چاپ اسناد و عکس ها استفاده می کند در داخل این منبع قرار دارد. بر اساس چاپگری که برای نیاز خود انتخاب می کنید، کارتریج ها نیز به دسته جوهر و تونر تقسیم می شوند. کارتریج تونر شامل قطعات مختلفی مانند چیپست، درام، تونر و البته خود کارتریج می باشد. چیپ ست قطعه ای است که در تونر و کارتریج جوهر استفاده می شود.

این قطعه وظیفه اتصال کارتریج به کارتریج و اتصال این دو را بر عهده دارد تا بتوان کارتریج را انجام داد. همچنین چیپست وظیفه اطلاع رسانی در مورد کارتریج های تونر باقیمانده را بر عهده دارد. درام یک قسمت استوانه ای آبی رنگ است که فقط در داخل کارتریج تونر یافت می شود و نقش عمده ای در کیفیت تصویر چاپی دارد.

آهنربا یک میله استوانه ای است که در مخزن اصلی قرار می گیرد و تونر را جذب کرده و در حین چاپ به درام منتقل می کند. تیغه نیز در مخزن زباله و قسمت پایینی درام قرار دارد و وظیفه تمیز کردن آن را در حین چرخش بر عهده دارد.

اکنون که با کارتریج و برخی از قطعات مختلف آن آشنا شدید، باید بتوانید به این سوال پاسخ دهید که تونر پرینتر لیزری چیست؟ داخل کارتریج پودر پلی استر فشرده شده است، این پودر برای سفت شدن روی کاغذ نیاز به حرارت دارد. کارتریج تونر نباید در معرض رطوبت و نور خورشید باشد.

به یاد داشته باشید، اگر تونر روی لباس شما می‌افتد، لکه را فقط با آب سرد پاک کنید. آب داغ ذرات تونر را حل کرده و باعث خیس شدن آنها در لباس می شود. تونرها بسته به نوع چاپگر لیزری که انتخاب می‌کنید در رنگ‌های مختلفی وجود دارند. مواد کارتریج تونر از پلاستیک ذوب شده ساخته شده است، بنابراین اگر صفحه خیس شود، جوهر پخش نمی شود.

چاپگرهای لیزری چگونه کار می کنند چگونه یک چاپگر به چاپ لیزری دست می یابد؟

اگرچه این نوع چاپگر را چاپگر لیزری می نامند، اما در واقع یک چاپگر الکتریکی است که کاغذ و تصاویر را روی کاغذ چاپ می کند. به عبارت دیگر پرینترهای لیزری از الکتریسیته ساکن برای چسباندن تونر به کاغذ استفاده می کنند. این دستگاه از ترانسفورماتور ولتاژ بالا برای تحویل بارهای الکتریکی استفاده می کند.

پس از ارسال فایل، چاپگر اسناد را پردازش می کند. شارژ مواد منفجره خوب است.

پرتو لیزر سپس به یک آینه هدایت می شود و به آن می تابد که به نوبه خود لیزر را به درام منعکس می کند. همانطور که پرتو لیزر، آینه تصویر را منعکس می کند. هنگامی که لیزر به درام برخورد می کند، بار مثبت منفی می شود.

در مراحل زیر ذرات ریز جوهر با استفاده از غلتکی که به درام متصل است بر روی آن پخش می شود. جوهر دارای بار الکتریکی مثبت است و فقط به قسمت بار منفی درام می چسبد. وقتی کاغذ از طریق چاپگر وارد درام می شود، تبدیل به بار منفی می شود.

وقتی کاغذ از طریق چاپگر وارد درام می شود، بار منفی کاغذ ذرات تونر را از درام دور می کند. در این مرحله پودر تونر روی کاغذ اعمال می شود. سپس کاغذ از طریق غلتک های داغ که به نام فیوزینگ معروف هستند عبور داده می شود تا گرما و فشار دانه های تونر را به کاغذ ذوب کنند. به همین دلیل کاغذ پس از خروج از چاپگر لیزری داغ می شود.

آشنا به انواع پرینترهای لیزری

پرینترهای لیزری بسته به هدف و عملکردشان به انواع مختلفی تقسیم می شوند. برای دسته بندی انواع پرینترهای لیزری بر اساس مشخصات و نوع چاپ آنها باید بگوییم که پرینترهای لیزری به دو دسته رنگی و سیاه و سفید تقسیم می شوند. شما اشاره کردید که تونر بسته به نوع چاپگری که انتخاب می کنید متفاوت است. چاپگرهای سیاه و سفید از کارتریج های مشکی و پرینترهای رنگی علاوه بر رنگ مشکی از آبی، زرد و قرمز استفاده می کنند.

اگر پرینترهای لیزری را بر اساس کاربردشان در نظر بگیریم، باید آنها را به تک منظوره و چند منظوره تقسیم کنیم. چاپگر لیزری یکبار مصرف فقط می تواند اسناد و عکس ها را چاپ کند. علاوه بر چاپ، یک چاپگر لیزری چند منظوره می تواند کپی، فکس و حتی اسکن کند.

مزایای پرینترهای لیزری را بررسی می کند

امکان شارژ کارتریج پرینتر لیزری وجود دارد و کارتریج آن ظرفیت و عمر بیشتری نسبت به کارتریج جوهر دارد.

سرعت چاپ پرینتر لیزری بالاتر و سریعتر از چاپگر جوهرافشان است.

یکی از مواردی که قبل از خرید چاپگر باید در مورد آن تحقیق کنید، هزینه استفاده از آن است. خرید لوازم و کارتریج های پرینتر لیزری ارزان است.

چاپ اسناد و متون با چاپگر لیزری بسیار با کیفیت می باشد.

بررسی معایب پرینترهای لیزری

چاپگرهای لیزری می توانند اشکال و تصاویر را چاپ کنند، اما این تصاویر چاپ شده با عملکرد چاپگرهای جوهر افشان قابل مقایسه نیستند.

قیمت خرید پرینتر لیزری از پرینتر جوهرافشان گرانتر است.

پرینترهای لیزری بزرگتر از پرینترهای جوهرافشان هستند و به فضای زیادی نیاز دارند.

تفاوت بین پرینترهای لیزری و پرینترهای جوهرافشان

در ادامه مقاله به تفاوت پرینتر لیزری و جوهرافشان خواهیم پرداخت. زیرا هنگام خرید چاپگر باید اطلاعات کافی در مورد هر دو پرینتر داشته باشید.

برای چاپ یک تصویر رنگی، یک چاپگر جوهرافشان باید کارتریج مشکی را با سه رنگ آبی، قرمز و زرد ترکیب کند. فرآیند ادغام کارتریج ها در یک چاپگر جوهر افشان طولانی و زمان بر است. به طور مشابه، سرعت چاپ در دقیقه چاپگر جوهر افشان در مقایسه با چاپگر لیزری بسیار کم و کند است.

نکته دیگری که هنگام خرید چاپگر باید بدانید قیمت خرید و قیمت مصرف کننده آن است. وقتی برای خرید و فروش تجهیزات اداری به بازار می روید، متوجه می شوید که قیمت خرید پرینترهای جوهرافشان بسیار پایین است. قیمت ارزان دستگاه شامل هزینه مواد مصرفی و جوهر چاپگر نمی شود.

کارتریج‌های جوهر را می‌توان مشابه کارتریج‌های تونر شارژ کرد، اما چون این فرآیند به سخت‌افزار چاپگر آسیب می‌زند، شارژ کارتریج‌های جوهر توصیه نمی‌شود.

در این مقاله سعی شده است پرینترهای لیزری، نحوه کار و مزایا و معایب آنها را توضیح دهیم. به طور کلی قبل از خرید چاپگر بهتر است دفترچه راهنمای خرید را مطالعه کرده و مطابق با نیاز خود یکی را انتخاب کنید. اگرچه پرینترهای لیزری کارایی و سرعت بالایی دارند، اما در صورت عدم سرویس دهی به موقع، خراب می شوند و از کار می افتند. بهتر است برای جلوگیری از این مشکل، یک سرویس چاپ و ویرایش را در برنامه خود قرار دهید.

۰ ۰

روش های جدید در درمان لکه های پوستی

 

 
   


لکه‌های پوستی یکی از مشکلات شایع در پوست انسان هستند که می‌تواند به علت عوامل مختلفی از جمله افزایش تولید ملانین، عوامل وراثتی، آسیب نوری، التهابات و عوامل داخلی و خارجی دیگر رخ دهد. این لکه‌ها می‌توانند تغییرات رنگ پوست را ایجاد کرده و ظاهر ظاهری فرد را تحت تاثیر قرار دهند. در سال‌های اخیر، به دلیل پیشرفت‌های علمی و فناوری، روش‌های جدیدی برای درمان و کاهش لکه‌های پوستی توسعه یافته است. در این مقاله، به بررسی برخی از این روش‌های جدید در درمان لکه‌های پوستی می‌پردازیم.

 

۱. لیزر:

روش لیزر یکی از موثرترین روش‌ها در درمان لکه‌های پوستی است. با استفاده از انرژی نوری که توسط لیزر تولید می‌شود، لکه‌های پوستی هدفمندانه حذف یا کاهش می‌یابند. انواع مختلفی از لیزرها برای درمان لکه‌های پوستی استفاده می‌شوند، از جمله لیزرهای PicoSure، Q-switched، و Fractional CO2. هر نوع لیزر بر اساس نوع لکه پوستی و نیازهای فرد، انتخاب می‌شود. لیزرها اغلب باعث تخریب سلول‌های پیگمانتاسیون (ملانوسیت‌ها) و بهبود رنگ پوست می‌شوند.

 

۲. روش‌های نوری دیگر:

علاوه بر لیزر، روش‌های نوری دیگری نیز برای درمان لکه‌های پوستی استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، استفاده از IPL (نور متمرکز شده شدید)، متوسط ​​نور و لیزرهای نوری دیگر می‌تواند بهبودی در رنگ و ظاهر لکه‌های پوستی را به همراه داشته باشد. این روش‌ها بر اساس انتقال انرژی نوری به پیگمانت‌ها در پوست عمل می‌کنند و باعث کاهش رنگ و حجم لکه‌ها می‌شوند.

 

۳. استفاده از اسیدهای آلفا هیدروکسی (AHA)

اسیدهای آلفا هیدروکسی مانند اسید گلیکولیک و سیتریک به‌عنوان پوشش‌دهنده‌ها در محصولات پوستی مورد استفاده لایه بدنه پوستی را تحریک کرده و فرآیندهای بازسازی پوست را تسریع می‌کنند. استفاده از محصولات حاوی اسیدهای آلفا هیدروکسی می‌تواند منجر به کاهش تدریجی رنگ لکه‌های پوستی و بهبود علائم آنها شود. این روش به‌طور معمول در خانه و درمان‌های خانگی قابل استفاده است و به‌عنوان یک روش اولیه در درمان لکه‌های پوستی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

۴. درمان‌های ترکیبی:

در برخی موارد، درمان لکه‌های پوستی ممکن است نیاز به استفاده از روش‌های ترکیبی داشته باشد. به‌عنوان مثال، ترکیب لیزر با محصولات پوستی حاوی اسیدهای آلفا هیدروکسی می‌تواند بهبودی بهتر و سریعتری در درمان لکه‌های پوستی ایجاد کند. استفاده از محصولات ضد آفتاب نیز در ترکیب با روش‌های درمانی دیگر می‌تواند کاهش خطر تشدید لکه‌های پوستی و حفاظت از پوست در برابر آسیب نوری را فراهم کند.

 

نتیجه‌گیری

روش‌های جدید در درمان لکه‌های پوستی امکانات بیشتری را برای بهبود و کاهش این مشکل پوستی فراهم کرده‌اند. استفاده از لیزر، روش‌های نوری، اسیدهای آلفا هیدروکسی و درمان‌های ترکیبی می‌تواند بهبودی قابل توجهی در رنگ و ظاهر لکه‌های پوستی ایجاد کند. اما برای استفاده موثر از این روش‌ها، توصیه می‌شود تا قبل از شروع هر گونه درمان، با پزشک متخصص پوست مشورت کنید تا روش مناسب برای شما تعیین شود و به عوامل خاص شما پاسخ داده شود.

توجه: قبل از استفاده از هر روش درمانی، مهم است که با یک پزشک متخصص پوست مشورت کنید و نکاتی مانند نوع لکه‌های پوستی، وضعیت پوست و سابقه پزشکی خود را با او در میان بگذارید. همچنین، بهبود درمانی ممکن است زمان بر باشد و نیاز به جلسات مکرر داشته باشد.

به نقل از: https://skinbeautyclinics.ir/

 

۰ ۰

هزینه های خرید و فروش املاک و مستغلات در قبرس شمالی


اگر می خواهید از قیمت های خرید و فروش ملک در قبرس شمالی euromy.info مطلع شوید، بهتر است ابتدا انواع املاک و هر آنچه که نیاز دارید را در این صفحه بررسی کنید.

نوع ملک مسکونی با در نظر گرفتن زمان تحویل کالا

املاک آماده است.

ویژگی های آماده برای استفاده و متعلق به سازنده یا شرکت است. اگر ملکی آماده از سازنده بخرید، معمولا وقت دارید تا اقساط بدون بهره بپردازید. اما اموالی که از شخص خریداری می شود فقط به صورت نقد قابل معامله است.

عناصر خریداری شده قبلی

شرکت ساختمانی هنگام تصمیم گیری ساخت و ساز و در طول برنامه ریزی خود تاریخ تحویل را به طور دقیق و شفاف ارائه می دهد. در صورت عدم تحویل دستگاه در زمان تعیین شده، شرکت جریمه ای از شما دریافت خواهد کرد. (در قبرس شمالی هیچ کمبودی برای تحویل به موقع وجود نداشت. فقط پروژه هایی که دوره ساخت آنها مصادف با همه گیری کرونا بود با تاخیر چند ماهه تکمیل شد و شرکت ساختمانی غرامت را به مالکان پرداخت کرد).

از مزیت های پیش خرید باید به امکان خرید با قیمت بسیار کمتر از قیمت واقعی، امکان انتخاب مصالح ساختمانی، امکان تغییرات جزئی در نقشه، امکان فروش و واگذاری اشاره کرد. املاک و مستغلات حتی قبل از آماده شدن ملک.

تصاویر ارائه شده به عنوان نمونه های ساخت سه بعدی توسط سازنده در طول ساخت پروژه به شدت رعایت می شود. در بسیاری از موارد، دارایی ساخته شده از یک تصویر سه بعدی بسیار زیباتر است. پس به تصاویر نشان داده شده اعتماد کنید.

انواع املاک مسکونی از نظر ساخت و نوع

آپارتمان تک ساختمانی

این نوع ملک معمولا قیمت پایین تری نسبت به سایر املاک دارد. آنها هیچ امکانات رفاهی ندارند و معمولا به پارکینگ سرپوشیده، پنل خورشیدی و سیستم اینترکام محدود می شوند. البته آپارتمان هایی با استخر نیز وجود دارد. موقعیت آنها بیشتر در مرکز شهر است و برای کارمندانی که ماشین یا شاگرد خود را ندارند گزینه بسیار مناسبی است.

یک شهر مسکونی با چندین برج با هتل

بسیاری از خریداران به قیمت و زیرساخت و همچنین شرایط پرداخت علاقه مند هستند. مجتمع های عظیمی مانند پروژه سزار بلو، پروژه بزرگ یاقوت کبود و پروژه ونیز نمونه های کوچکی از چنین ساخت و سازهای عظیمی هستند. در اکثر این پروژه ها تا 84 ماه دوره بدون بهره وجود دارد و گزینه مناسب و مقرون به صرفه ای برای خریدار محسوب می شود.

امکانات در این پروژه ها شامل تمامی امکانات یک هتل 5 ستاره می باشد. از جمله: زمین های ورزشی (گلف، تنیس و ...)، سالن های ورزشی مجهز، استخرهای مختلف روباز و سرپوشیده، پارک آبی، زمین بازی، مهدکودک، سوپرمارکت، داروخانه، خودپرداز بانک، حمام ترکی، سونا، جکوزی و همه چیز نیاز به یک زندگی آرام و شاد

ساختمان مسکونی دو طبقه

بسیاری از مناطق قبرس شمالی به دلیل حفظ ساختار جزیره نمی توانند بیش از دو طبقه بسازند. از جمله مناطقی مانند Snetpe و اطراف آن و همچنین Yeni Boaz و Otoken و اطراف آنها. در این مناطق تنها در 35 درصد زمین اجازه ساخت و ساز داده می شود و سازندگان مجبور به ساخت تاسیساتی مانند پارک، استخر، محوطه باربیکیو، جاده بهداشت، کافه و سایر امکانات در بقیه محوطه هستند. جالب ترین نکته برای خریداران این است که از آنجایی که اسناد ملکی در قبرس شمالی نجیب است، مشارکت صاحبان زمین در این پروژه ها بسیار زیاد است.

تعداد واحدهای مسکونی قدرالسهم بر مساحت کل پروژه تقسیم می‌شود و در نتیجه مالکان این مجتمع‌ها زمین بزرگ‌تری نسبت به پروژه برج دارند.

این شهرها عموماً ساختمان های کاملاً ساخته شده دارند و معمولاً به ساحل بسیار نزدیک هستند (مکان های نزدیک ساحل دو طبقه یا کمتر هستند). عرضه از سوپرمارکت ها به ایستگاه های شارژ خودروهای برقی.

ویلا

چون طبیعت نابود نمی شود دارای ایمنی بالا و نرخ مالیات پایین است. بنابراین قبرس شمالی برای بسیاری از افرادی که به دنبال یک زندگی آرام و مجلل هستند جذاب است. ویلاهای ساخته شده در اسنتپه بسیار مجلل و مدرن هستند. و اکثر مشتریان انگلیسی و آمریکایی هستند. ما در تمام شهرها و مناطق قبرس شمالی، ویلاهای زیادی برای شما داریم. اکثر آنها با ما فروش ویژه دارند. و از ویلاهای ارزان قیمت گرفته تا ویلاهای لوکس متناسب با سلیقه و شرایط شما. در پرونده Euromay موجود است.

اگر نگران مسائلی مانند تاخیر در تحویل کالا یا فروش ملک پیش خرید شده به برخی افراد با مشکلات مشابه هستید، باید بدانید که در مورد قبرس شمالی سخت در اشتباهید. قبرس شمالی از سرمایه گذاران و خریداران املاک حمایت می کند. علاوه بر صدور امتیاز و اسناد ارزشمند در عرصه، پس از پرداخت 35 درصد ارزش ملک به شما شناسه ملکی می دهند و تا زمانی که شما دارای سند ملکی باشید، شخص دیگری نمی تواند ملک شما را خرید و فروش کند. دفتر یا اسناد قبرس شمالی تاپو.

همچنین دولت مبلغی معادل ارزش کل پروژه را در بانک از سازنده نگهداری می کند، بنابراین در صورت تاخیر در اجرای پروژه به هر دلیل، سرمایه گذار از مبلغ مسدود شده خسارت دریافت می کند.

اگر قصد خرید ملک در قبرس شمالی یورومای با قصد سرمایه گذاری یا اقامت یا هر دو را دارید، بهتر است زمان را تلف نکنید. فرصت ها همیشه در دسترس نیستند و قوانین املاک و مستغلات و مهاجرت در قبرس شمالی روز به روز سخت تر می شوند. با این مزیت بزرگ که قوانین جدید شامل زمان حال از زمان گذشته نخواهد شد.

۰ ۰

یادگیری ریاضیات تحلیل کرده اند

 

سخن پایانی:خب فکر می کنم تونسته باشم به سوالتون درباره اینکه چگونه ریاضی بخوانیم پاسخ داده باشم. فکر می کنم تا اینجا به اندازه خوبی فهمیده باشید که چگونه ریاضی بخوانیم. زنی که واقعا آبروی زن است. تو تست زنی آموزشی برای هر تست حدود ۳ دقیقه وقت دارید. زمان لازم برای این مرحله هم حدود ۳۰ دقیقه ست. این مرحله هم حدود ۳۰ دقیقه وقت می گیره. زمان لازم برای این کار حدود ۳۰ دقیقه ست. هر تست نهایتا ۲ دقیقه ازتون وقت می گیره. اگه جوابتون غلط بود، باز هم سوال یا تست رو حل کنید تا به جواب درست برسید و اگه نتونستید، مطالب یادداشت شده در کلاس و جزوه رو دوباره مرور کنید و باز هم تلاش کنید سوال رو حل کنید. با حل کردن مسائل تا انتها و رسیدن به جواب از اشتباهات چند صدم نمره ای در امتحانات ریاضی که مربوط به جواب سوال است با این روش جلوگیری می شود. برای اطلاعات بیشتر درباره تست آموزشی و تفاوتش با تست آزمونی، مقاله تکنیک های تست زنی رو که تو موسسه آموزشی بارسا تهیه شده مطالعه کنید.۴. همان­طور که همه می­دانید ریاضیات جزء درس­های حفظی نیست، اما نوشتن جزوه و نکات مهم باعث می­شود که این نکات فرار را فراموش نکنید و همیشه بهخاطر داشته باشید؛ همچنین می­توانید مسائل و مباحثی را که در آن لحظه متوجه نشده­اید در گوشه­ای یادداشت کنید تا در یکزمان مناسب دوباره به سراغشان بروید.

اما بستگی به این داره که چطوری از کلاس استفاده کنید. پیش مطالعه یعنی ببینید که قراره چه چیزی رو یاد بگیرید و بهتون کمک می کنه یه نقشه راه تو ذهنتون از فصل شکل بگیره و یه سری سوال درباره اون مبحث براتون پیش بیاد که باعث میشه موقع خواندن ریاضی دنبال پیدا کردن جواب اون سوالات باشید و با تمرکز بیشتری درس رو بخونید. با این حال، اگرچه چنین رویکردی باعث می شود دانش آموز پشت میز بماند، اما نتیجه منفی اصلی مانندِ حواس پرتی و ناتوانی در درک موضوعات را نیز به همراه دارد. دارنددقیقا (( پشت سرتان )) . ۴- دفترچه پرسش و نکات ریاضی (برای مرور)۵- چهار رنگ ماژیک هایلایتر (برای مرور)۶- دفتر نمودار درختی فصل ها (برای مرور)به عنوان نکته آخر بهتون بگم کلاس درس با استاد خوب جزء ابزار لازم برای یادگیری ریاضی نیست؛ ولی به شدت سرعت یادگیری رو بالا می بره. رو با رنگ فسفری هایلایت کنید. ممکنه برای بعضی از سوالات از چند رنگ هایلایت استفاده بشه.

رنگ ها کاملا دلخواه هستند و می تونید هر طور که خواستید از ۴ رنگ دلخواه استفاده کنید. این رو هم بگم که اگه تا الآن با درس ریاضی مشکل داشتید و فکر می کنید که پایه ریاضی خوبی ندارید، هیچ جای نگرانی نیست؛ فقط کافیه مقدار کار بیشتری برای جبران ریاضی انجام بدید که در ادامه به اون اشاره خواهم کرد و به شما خواهم گفت که چطور ریاضی را یاد بگیریم. این دسته از تست های ریاضی رو باید رفع اشکال کنید.یه سری از سوالات ریاضی هم هستند که با حل کردن اون ها تعداد زیادی از مباحث مرور میشه. پس نکات زیر رو خوب به خاطر بسپارید:برای اینکه بدونید در کلاس چگونه ریاضی را یاد بگیریم، همونطور که اشاره کردم، قبل از کلاس حتما پیش مطالعه داشته باشید. بعدش تمرین های کتاب رو حل کنید تا بدونید برای طراح ریاضی کنکور کدوم قسمت مهمه. 1. آمار و احتمال به صورت گسترده تر در ریاضیات سه سال متوسطه دوم تدریس می شود و در کنکور نیز چند سوال از این مبحث طرح می شود.

مهارت ۲: مفاهیم تعیین علامت و نامعادلات (فصل ۴ ریاضی دهم) مهارت ۳: تکنیک های رسم نمودار به کمک تبدیل نمودار و حفظ کردن نمودارهای کتاب درسی (فصل ۵ ریاضی دهم و به طور کامل تر فصل ۱ حسابان ۲ و ریاضی ۳) اگه این مهارت ها رو دارید، می تونید برید گام بعدی یادگیری ریاضی ؛ اما اگه هنوز تو این مباحث مشکل دارید بهتره در هفته ۲ الی ۳ ساعت برای یادگیری این ۳ مهارت مهم ریاضی وقت بذارید و کاملا یادشون بگیرید. ممکن است به نظر برسد که ریاضیات در زندگی برای اکثر مردم اهمیتی ندارد، اما این نمی تواند واقعیت داشته باشد! این مرحله شامل اجرای دوباره گام های ۲ و ۳ و ۴ به تعداد دفعاتی ست که در هفته کلاس دارید. ریاضی دوازدهم انسانی شامل درک مفاهیم و حفظ کردن فرمولها است. اما برای درک مفاهیم کار بیشتری لازم است. اما یه بار چک کردن بد نیست. پاس کردن ریاضی عمومی ۲ با مطالعه یک شبه رویا نیست. با نظم پیش بروید و خوب درس بخوانید. 11-بردن روزنامه به کلاس حتی ، دو سه هفته یکبار ،و اختصاص دقایقی از ذکر خلاصه مطالب آن که مرتبط با درس باشد، مفید است . این کار به خصوص وقتی با موضوع درسی جدیدی دست به گریبانند، مفید واقع میشود.

در این زمینه بسیار مفید است. مباحث ریاضی بسیار پیچیده و گسترده هستند و با بیان خشک و ساده برای دانش آموزان به سادگی قابل فهم نیست و باعث سردرگمی در ذهن آنها میشود. با خوندنش می تونید فرآیند اصولی مطالعه و تست زنی ریاضی رو برای همیشه یاد بگیرید. ۱٫ راه حل همیشه در گزینه های پیشنهادی نیست. این مهارت ها عبارت اند از: مهارت ۱: یادگیری جبر که شامل اتحاد و تجزیه (فصل ۳ ریاضی دهم)، حل معادلات درجه ۱ و درجه ۲ (فصل ۴ ریاضی دهم) و رادیکال ها (فصل ۳ ریاضی دهم) هست. اما اگه سوالی که استاد حل می کنه جدید نیست و اصراری به توجه شما نداره (مثل حل تمرینات)، می تونید از همون اول خودتون با سوال کلنجار برید و در آخر جواب خودتون رو با جواب نوشته شده چک کنید. اما این اتفاق نمیافتاد. انگیزهی نگارش این مطلب هم کاستن از دغدغههای فکری و ارائهی راه حلی برای پرسش شما دربارهی این که روش صحیح خواندن ریاضی برای کنکور چیست، بوده است. همونطور که گفتم حل تمرین و سوالات متنوع تاثیر زیادی روی تقویت ریاضی شما داره.

فقط نوشته های روی تخته مهم نیستند، بلکه تک تک کلمات استاد هم مهم هستند و به شما کمک می کنند نوع نگاه استاد در مورد حل سوالات رو یاد بگیرید. متن جزوه یا درسنامه رو نگاه کنید و زیر تعاریف و نکته های مهم خط بکشید و بلافاصله شروع کنید به حل سوالاتِ حل شده در کلاس از جزوه یا مثال های حل شده درسنامه و جواب خودتون رو با جواب نوشته شده تطبیق بدید. در همین بخش مجموعه قاعده دیگری هم وجود دارد که باید با حروف انگلیسی بزرگ عو۱مل درون مجموعه را نوشت. قبل از شروع مطالعه ریاضی باید مطمئن بشید ۳ مهارت مهم که تقریبا در همه مسائل و تست های ریاضی استفاده میشه رو داری یا نه؟ تعداد تست باید در حدی باشه که همه مباحثی که خواندید رو پوشش بده. ابتدا همه تست های آموزشی (حدودا ۱۰ تا تست) رو حل کنید و در آخر جواب ها رو چک کنید. در آخر هفته علاوه بر تست های آزمونی باید تست های آموزشی که هایلایت نارنجی یا صورتی دارند رو دوباره حل کنید.

تمرینات آخر فصل کتاب اهداف آموزشی اون فصل رو مشخص می کنند و قطعا تو کنکور از اهداف آموزشی هر فصل سوال مطرح میشه. بااینحال، تست زدن به شما کمک میکند که بدانید کدامیک از سؤالات کنکور زمانبر و دشوار هستند و چه سؤالهایی راحت و قابلحل میباشند. آموزش تندخوانی به شما کمک میکند با سرعت بالاتر دروس را مطالعه کنید، کیفیت یادگیری بالاتری را تجربه کنید و کمتر خسته شوید؛ چرا که صرف ساعتها وقت برای مطالب کم باعث کاهش انگیزه و خستگی ذهنی افراد میشود. 3- به نوع راه حل ها مثل استفاده از انگشتان دست ، استفاده از چینه یا اشیاء دیگر و یا سایر مواردی که تا کنون با آن ها آشنا شده اند در کنار استفاده از رسم شکل و عدد توجه کنید. این عمل موجب رشد و پیشرفت شما در فهم و یادگیری و نحوه تست زدن و روش مطالعه ریاضی می شود و زمانی که جواب صحیح را نگاه کردید، ذهن و دید شما نسبت به آن مساله بازتر می شود.

ولی بعد از اینکه پاسخنامه رو بررسی کردید، روش حل رو کامل فهمیدید.نتونستید تست رو حل کنید یا به جواب غلط رسیدید و بعد از بررسی پاسخنامه هم نتونستید روش حل تست رو به طور کامل بفهمید. با توجه به انتظارات متناسب با سن وتوانایی هوشی ، در یادگیری نارسایی قابل ملاحظه ای دارند به گونه ای که این نارسایی را نمی توان به عوامل محیطی یا نشانه های روانی به طور کامل تبیین کرد. بعد از حل تست ها، جواب ها رو با پاسخنامه چک کنید. نهایتا اگر دانش آموز سوالی داشت، میتواند از معلم بپرسد و پاسخ آن را دریافت کند ولی هیچ نقش پررنگتری در روند تدریس نخواهد داشت. کتاب دانش آموز معمولاً هیچ گونه کمکی به معلم در این مرحله مهم نمی کند ولی می تواند راه فعالیت هایش را به او نشان دهد. هر چه بیشتر به دانشآموزان نشان دهیم که چگونه ریاضیات با دنیای اطراف ما مرتبط است، توجه آنها بیشتر میشود. مفهوم مشتق برای توابع یک متغیره در درس ریاضی یک با تمام جزئیات آن مورد بررسی قرار گرفت.

ای ستارهی زندگیم، تو را با تمام وجود دوست دارم. یعنی نتایج تحقیقات سالتز نشان داد که یادگیری ( اعم از یادگیری مفاهیم ریاضی) همراه با حرکت ( بازی ها ) بهتر صورت می گیرد. این مقاله، یکی از کامل ترین مقالات موجود در خصوص یادگیری و تقویت ریاضی هست که تا حد خوبی به سوال شما درباره اینکه چگونه ریاضی را یاد بگیریم، پاسخ داده شده. تا اینجا، بخشی از پاسخ این سوال که چطور ریاضی را یاد بگیریم رو دادم. اینجا یاد می گیریم که یادگیری ریاضی از صفر تا صد چه مراحلی داره. به این شکل که شما می توانید به راحتی بازی های مختلف ریاضی را طراحی کرده و حتی با استفاده از ساده ترین آن ها، جذابیت زیادی در یادگیری این علم ایجاد کنید. شایان ذکر است که این تحلیل یکبار با نمرة ریاضی دانشآموزان بهعنوان متغیر وابسته انجام شد که ضریب همبستگی درونردهای معادل 06/0 محاسبه شد. و بالاخره شرایطی که ممکن است یادگیری را در او تسریع نماید مشخص کند. قدم دوم برای اینکه بدونیم چطور ریاضی را بخوانیم، پیش مطالعه کردنه که یه مرحله خیلی مهم تو تقویت و یادگیری ریاضی هست که بیشتر دانش آموزان بهش بی توجهی می کنند. پس اگه می خواید نتیجه خوبی در درس ریاضی بگیرید و کاملا متوجه بشید که چطور ریاضی را یاد یگیریم، حواستون رو حسابی جمع کنید و تا پایان این مقاله با همراه باشید!

اگر شما هر گونه سوالی در رابطه با کجا و نحوه استفاده از راه های یادگیری سریع ریاضی دارید، می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.

۰ ۰