آهنگ جدید مسعود جلیلیان به نام حرامه حرامه رفاقت وی زمانه دی حرامه

متن آهنگ مسعود جلیلیان حرامه حرامه رفاقت وی زمانه دی حرامه
رﻓﺎﻗﺖ ﺣﺮاﻣﻪ
رﻓﺎﻗﺖ ﺣﺮاﻣﻪ
رﻓﺎﻗﺖ ﻳﻪ ﻋﻤﺮه ﺑﻴﺴﻪ ﺑﺎﻋﺚ و ﺑﺎﻧﻴﻪ دردم
رﻓﺎﻗﺖ ﻧﻤﻨﻴﻪ ﻧﻤﻨﻴﻪ ﻳﻪ رﻓﻴﻖ ﺧﻮب وه ﮔﺮدم
رﻓﻴﻘﻴﻠﻪ ﮔﻴﺎﻧﻰ اواﻧﻰ ﻛﻪ وه ﻟﺎم ﺑﻴﻦ ﻳﻪ زﻣﺎﻧﻰ وﻟﻴﻢ دی ﺑﺮﻳﻨﻪ
اﻟﺎن دی ﺑﻴﻨﺴﻪ دﺷﻤﻦ ﮔﻴﺎﻧﻰMusicdel | موزیکدل
وﻟﻴﻢ دی ﺑﺮﻳﻨﻪ اﻟﺎن دی ﺑﻴﻨﺴﻪ دﺷﻤﻦ ﮔﻴﺎﻧﻰ
ﺣﺮاﻣﻪ ﺣﺮاﻣﻪ رﻓﺎﻗﺖ وی زﻣﺎﻧﻪ دی ﺣﺮاﻣﻪ ﺣﺮاﻣﻪ ﺣﺮاﻣﻪ رﻓﻴﻖ ﻳﺎﺣﻖ دی ﻗﻴﺪت ﻛﻮﺗﺎﻣﻪ
ﺣﺮاﻣﻪ ﺣﺮاﻣﻪ رﻓﺎﻗﺖ وی زﻣﺎﻧﻪ دی ﺣﺮاﻣﻪ ﺣﺮاﻣﻪ ﺣﺮاﻣﻪ رﻓﻴﻖ ﻳﺎﺣﻖ دی ﻗﻴﺪت ﻛﻮﺗﺎﻣﻪ
ﺧﺪاﻳﺎ ﺧﺪاﻳﺎ درم آﻳﻨﺪه وه ﻧﺰدﻳﮏ دﻳﻮﻧﻢ ﻳﻜﻰ وه رﻓﻴﻘﻴﻞ ﺗﻴﺪ و ﺧﻨﺠﺮی دی ده درﻳﻮﻧﻢ
ﻳﻜﻰ وه اواﻧﻰ ﻛﻪ وﺗﻴﺎ ﺧﻮﻳﻦ وه ﺑﺎﻧﺖ ﻛﻢ ﺑﺮاری دس ا ﭘﺎ ﺧﻄﺎ ﻛﻢ ﺗﻴﻪ ﻳﺪو ﻗﻠﺒﻤﻪ رﻳﺸﻪ دراری
ﺣﺮاﻣﻪ ﺣﺮاﻣﻪ رﻓﺎﻗﺖ وی زﻣﺎﻧﻪ دی ﺣﺮاﻣﻪ ﺣﺮاﻣﻪ ﺣﺮاﻣﻪ رﻓﻴﻖ ﻳﺎﺣﻖ دی ﻗﻴﺪت ﻛﻮﺗﺎﻣﻪ
ﺣﺮاﻣﻪ ﺣﺮاﻣﻪ رﻓﺎﻗﺖ وی زﻣﺎﻧﻪ دی ﺣﺮاﻣﻪ ﺣﺮاﻣﻪ ﺣﺮاﻣﻪ رﻓﻴﻖ ﻳﺎﺣﻖ دی ﻗﻴﺪت ﻛﻮﺗﺎﻣﻪ
رﻓﺎﻗﺖ ﻳﻪ ﻋﻤﺮه ﺑﻴﺴﻪ ﺑﺎﻋﺚ و ﺑﺎﻧﻴﻪ دردم
رﻓﺎﻗﺖ ﻧﻤﻨﻴﻪ ﻧﻤﻨﻴﻪ ﻳﻪ رﻓﻴﻖ ﺧﻮب وه ﮔﺮدم
ﺣﺮاﻣﻪ ﺣﺮاﻣﻪ رﻓﺎﻗﺖ وی زﻣﺎﻧﻪ دی ﺣﺮاﻣﻪ ﺣﺮاﻣﻪ ﺣﺮاﻣﻪ رﻓﻴﻖ ﻳﺎﺣﻖ دی ﻗﻴﺪت ﻛﻮﺗﺎﻣﻪ
ﺧﺪاﻳﺎ ﺧﺪاﻳﺎ درم آﻳﻨﺪه وه ﻧﺰدﻳﮏ دﻳﻮﻧﻢ ﻳﻜﻰ وه رﻓﻴﻘﻴﻞ ﺗﻴﺪ و ﺧﻨﺠﺮی دی ده درﻳﻮﻧﻢ
ﺣﺮاﻣﻪ ﺣﺮاﻣﻪ رﻓﺎﻗﺖ وی زﻣﺎﻧﻪ دی ﺣﺮاﻣﻪ ﺣﺮاﻣﻪ ﺣﺮاﻣﻪ رﻓﻴﻖ ﻳﺎﺣﻖ دی ﻗﻴﺪت ﻛﻮﺗﺎﻣﻪ
رﻓﺎﻗﺖ ﺣﺮاﻣﻪ
۰ ۰
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.